Brugermøde 2023

Mandag d. 13. marts afholdtes det årlige brugermøde – her kan du læse referatet

1. Velkomst v. husets daglige leder Trine Valentin Sølgaard

2. Valg af ordstyrer

Hans Peder Hansen vælges som ordstyrer. Hans Peder melder, at mødet er varslet efter retningslinjer.

3. Præsentation af bestyrelsen

Joan Pank, valgt af partnere og supportere, Jørgen Juul Jensen (ikke til stede) udpeget af Kulturelt Samvirke, Jane Stampe Christensen, brugervalgt, Dorthe Gaardbo, brugervalgt, Michael Jensen, brugervalgt, Mette Sandahl udpeget af Favrskov Musikskole, Marianne Hyldal Vollmer, personalerepræsentant, Trine Valentin Sølgaard, sekretær.

4. Formandens resumé af forgangne årsplan og præsentation af den nye

Tak til partnere og supportere for bidrag, stor tak til sløjfevenner for hjælp til opstilling, tak til bestyrelsen for samarbejdet.
Jane og Michael været til møde med KFU omkring udvikling af huset, ny leder ansat, tak til Ulla Egeberg for at træde ind i bestyrelsen fra Irene stoppede og til Trine blev ansat.
Klimasikringsprojekt ved Lilleåen blev indviet i december 22. Forslaget til køkkenudvidelse og anlæg af mobilt musiklokale udarbejdet i fællesskab mellem musikskole og sløjfen – et forslag som blev til projekt.

Ny biografreklame, planer om udsendelse af nyhedsbrev, at facebook optimeres. Desuden indkøbt et nyt julevartegn: et 6 meter højt rensdyr.

5. Orientering om de nye anlægsprojekter i og omkring huset v. Trine Valentin Sølgaard, herunder tankerne omkring husets fremtidige drift. 

Trine præsenterer sig selv; uddannet kaospilot, arbejdet på teatre, de sidste fem år arbejdet i Silkeborg med Riverboat og Silkeborg Regatta.

Glad for velkomst, glæder sig til tiden der kommer og at udvikle huset. Håber folk vil være med til at præge huset.

Trine er daglig leder for Sløjfen og står derudover for kulturudbuddet i Favrskov Biblioteker & Kulturhuse.

Cafélokalet har stort potentiale, og dette bliver forhåbentligt husets hjerte, ny forpagter forventes ansat i løbet af foråret, en forpagter som forhåbentligt kan være med til at udvikle huset og fællesskabsorienterede arrangementer. Derudover skal huset selvfølgelig stadig rumme møder, arrangementer m.m.

Trine præsenterer planer for produktionskøkken og forskønnelse af område mod vest. Arbejdet med anlæg af produktionskøkken forventes påbegyndt d. 1.6 og afsluttet ved udgangen af september 2023Det er derfor ikke muligt i denne periode at bestille forplejning i forbindelse med møder etc.

Arbejdet udenfor påbegyndes primo august og forventes afsluttet midt i september.

Sangkraft: Favrskov Kommune arbejder på at blive en sangkraft-kommune.  Målet er at man mødes af fællessang i bl.a. institutioner, skoler, kulturhuse m.m.  Informationsmøde om sangkraft blev afholdt tirsdag d. 21. marts.

Derudover arbejdes der på en ny børnekulturfestival som hedder SKRÅL. Musikskolen, dramaskolen, billedskolerne og bibliotekerne samarbejder om festivalen, som i år afvikles i Hammel d. 17.-21. juni. Tanken er, at festivalen vil blive afholdt et nyt sted i kommunen næste år.

Spørgsmål:

Der bliver spurgt til, om en forskønnelse af gavlen mod syd er del af projektet.
Det er det ikke.

Der bliver spurgt til finansiering af de to projekter.
Favrskov Kommune har afsat midler til ombygning/udvidelse af køkken, herunder et nyt lokale til slagtøjsundervisning, og forskønnelse af området om Sløjfen. Derudover søger man fra Sløjfens side fonde til nyt inventar i Spisestuen. Det er planen fortsat af afholde vores egne arrangementer i Spisestuen, herunder fællessang og Herreværelse, og det stiller nogle krav til møblementet.

Der bliver spurgt, om det vil være muligt at opsætte gardin eller anden afskærmning fra Spisestuen ud mod foyer.
Det vil indgå i planer.

Der kommer kommentar om at møblement trænger til udskiftning, og der bliver spurgt til hvorledes konkrete arrangementer kan afvikles i Spisestuen fremover.
De forskellige behov og ønsker vil indgå i fremtidige indretning.

6. Workshop for alle fremmødte – Vær med til at sætte dit præg på fremtiden forsamlingshus – Sløjfen.
Deltagerne i årsmødet fik mulighed for at komme med forslag til kommende arrangementer/aktiviteter, med ønsker for fremtiden og forslag til ting, vi ikke længere skal lave.

7. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag

8. Valg af medlemmer/stedfortræder til bestyrelsen

Jane Stampe Christensen er på valg, hun genopstiller og vælges.

Anders Wadsholt genopstiller og vælges som suppleant

9. Evt.

Endnu et projekt bestyrelsen arbejder på er etablering af en  legeplads på Sunds Plads. Målet er at skabe legeplads for alle aldre, legetøjsfirmaer har været forbi og se på muligheder/give bud på indretning. Planen er at skabe nyt skatermiljø.

Kontakt Sløjfen

Fra Sløjfen